Integritetspolicy

Integritetspolicy

Introduktion

Med följande dataskyddsförklaring vill vi informera dig om vilka typer av personuppgifter (nedan även kallade ”uppgifter”) som vi behandlar, i vilket syfte och i vilken omfattning. Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både i samband med tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobilapplikationer och inom externa online-presentationer, t.ex. våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade ”online-erbjudande”).

De termer som används är inte könsspecifika.

Status: 28 mars 2022

Innehållsförteckning

Ansvarig

Arnd von Wedemeyer
c/ Vicari Joaquin Fuster, 31
07006 Palma

E-postadress: a@axvw.xyz Imprint: https://axvw.xyz/impressum/

Översikt över bearbetningen

I följande översikt sammanfattas de typer av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen av dem och hänvisar till de registrerade.

Typer av uppgifter som behandlas

 • Uppgifter om inventering.
 • Kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om innehåll.
 • Användningsuppgifter.
 • Metadata/kommunikationsdata.

Kategorier av berörda personer

 • Kommunikationspartner.
 • Användare.

Ändamålen med behandlingen

 • Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Direktmarknadsföring.
 • Mätning av räckvidd.
 • Hantera och svara på förfrågningar.
 • Återkoppling.
 • Profiler med användarrelaterad information.
 • Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet.

Relevanta rättsliga grunder

Nedan hittar du en översikt över de rättsliga grunderna i GDPR som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella dataskyddsbestämmelser gälla i ditt eller vårt hemland. Om mer specifika rättsliga grunder är relevanta i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsförklaringen.

 • Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO) – Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Genomförande av avtal och förfrågningar inför avtal (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att genomföra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att genomföra åtgärder inför avtal som vidtas på den registrerades begäran.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige är skyldig att uppfylla.
 • Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att skydda den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, såvida inte dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt de olika sannolikheterna för att den ska inträffa och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter.

Åtgärderna omfattar särskilt att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, tillträde till, utlämnande av, tillgång till, säkerställande av tillgänglighet till och åtskillnad av uppgifterna. Dessutom har vi inrättat förfaranden för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på kompromisser om uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter vid utveckling eller val av hårdvara, programvara och processer i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https): För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt onlineerbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// i adressfältet i din webbläsare.

Radering av uppgifter

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de rättsliga kraven så snart som deras samtycken som tillåts för behandlingen återkallas eller andra tillstånd upphör att gälla (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört eller om de inte längre behövs för ändamålet).

Om uppgifterna inte raderas för att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen av dem att begränsas till dessa ändamål. Det vill säga att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl eller vars lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Våra integritetsmeddelanden kan också innehålla ytterligare information om lagring och radering av uppgifter, som har företräde för respektive behandling.

Användning av cookies

Cookies är små textfiler eller andra minnesanteckningar som lagrar information på slutenheter och läser information från slutenheterna. Till exempel för att lagra inloggningsstatusen i ett användarkonto, innehållet i en varukorg i en e-butik, det innehåll som man har kommit åt eller de funktioner som används i ett onlineerbjudande. Cookies kan också användas för olika ändamål, t.ex. för att förbättra funktionaliteten, säkerheten och komforten i onlineerbjudanden och för att skapa analyser av besökarflöden.

Meddelanden om samtycke: Vi använder cookies i enlighet med de rättsliga kraven. Vi inhämtar därför förhandsgodkännande från användarna, utom i de fall då detta inte krävs enligt lag. I synnerhet är samtycke inte nödvändigt om lagring och läsning av informationen, dvs. även av cookies, är absolut nödvändigt för att tillhandahålla användaren en telemedietjänst som användaren uttryckligen har begärt (dvs. vårt online-erbjudande). Det återkallbara samtycket meddelas tydligt till användarna och innehåller information om användningen av respektive cookie.

Anmärkningar om rättsliga grunder enligt dataskyddslagstiftningen : Den rättsliga grund enligt dataskyddslagstiftningen på vilken vi behandlar användarnas personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber användarna om samtycke. Om användarna ger sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av deras uppgifter deras uttalade samtycke. I annat fall kommer de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies att behandlas på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i affärsförvaltningen av vårt online-erbjudande och förbättringen av dess användbarhet) eller, om detta görs i samband med uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser, om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. Vi förklarar i denna integritetspolicy eller som en del av våra samtyckes- och behandlingsförfaranden för vilka ändamål vi behandlar cookies.

Lagringstid: När det gäller lagringstiden skiljer man mellan följande typer av kakor:

 • Tillfälliga cookies (även: sessionscookies): Tillfälliga cookies raderas senast när användaren har lämnat ett onlineerbjudande och stängt sin slutenhet (t.ex. webbläsare eller mobilapp).
 • Permanenta cookies: Permanenta cookies lagras även efter att slutenheten stängts. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas eller föredraget innehåll kan visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. Användaruppgifter som samlas in med hjälp av cookies kan också användas för att mäta räckvidden. Om vi inte ger användarna uttrycklig information om typen och lagringstiden för cookies (t.ex. när vi inhämtar samtycke) bör användarna anta att cookies är permanenta och kan lagras i upp till två år.

Allmän information om återkallelse och invändning (opt-out): Användare kan när som helst återkalla det samtycke de har gett och även göra en invändning mot behandlingen i enlighet med de rättsliga kraven i artikel 21 i DSGVO (ytterligare information om invändning ges inom ramen för denna dataskyddsdeklaration). Användarna kan också göra invändningar genom att använda inställningarna i sin webbläsare.

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

 • Behandling av cookieuppgifter på grundval av samtycke: Vi använder ett förfarande för hantering av samtycke till cookies enligt vilket användarnas samtycke till användningen av cookies eller till den behandling och de leverantörer som nämns i förfarandet för hantering av samtycke till cookies kan erhållas, hanteras och återkallas av användarna. Samtyckesförklaringen lagras så att den inte behöver upprepas och samtycket kan bevisas i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (så kallad opt-in-cookie eller med hjälp av jämförbar teknik) för att kunna tilldela samtycket till en användare eller dennes enhet. Med förbehåll för individuell information om leverantörer av cookiehanteringstjänster gäller följande information: Lagringen av samtycket kan vara upp till två år. Här skapas och lagras en pseudonym användaridentifierare med tidpunkten för samtycket, information om omfattningen av samtycket (t.ex. vilka kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer) samt vilken webbläsare, vilket system och vilken slutenhet som använts.

Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

För att kunna tillhandahålla vårt onlineerbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi oss av tjänster från en eller flera webbhotell från vars servrar (eller servrar som förvaltas av dem) onlineerbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas som en del av tillhandahållandet av webbtjänsten kan omfatta all information om användarna av vår onlinetjänst som uppkommer i samband med användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i onlineerbjudanden till webbläsare och alla poster som görs i vårt onlineerbjudande eller från webbplatser.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

 • Insamling av åtkomstuppgifter och loggfiler: Vi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in uppgifter om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverns loggfiler kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomsten, volymen av överförda data, meddelande om lyckad åtkomst, typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan) och, som regel, IP-adresser och den begärande leverantören. Serverloggfilerna kan å ena sidan användas i säkerhetssyfte, t.ex. för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt vid missbruk, s.k. DDoS-attacker) och å andra sidan för att säkerställa att servrarna används och att de är stabila; Radering av uppgifter: Loggfilinformation lagras i högst 30 dagar och raderas sedan eller anonymiseras. Uppgifter som måste bevaras för bevisändamål får inte raderas förrän händelsen har klarlagts slutgiltigt.

Bloggar och publikationer

Vi använder bloggar eller jämförbara medel för kommunikation och publicering online (nedan kallat publiceringsmedium). Uppgifter om läsare behandlas för publikationsmediet endast i den utsträckning som krävs för presentationen och kommunikationen mellan författare och läsare eller av säkerhetsskäl. I övrigt hänvisar vi till informationen om behandlingen av besökare på vårt publikationsmedium inom ramen för detta meddelande om dataskydd.

 • Typer av uppgifter som behandlas: inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), säkerhetsåtgärder, hantering och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: Uppfyllande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

 • Kommentarer och bidrag: När användare lämnar kommentarer eller andra bidrag kan deras IP-adresser lagras på grundval av våra legitima intressen. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda etc.). I detta fall kan vi själva bli åtalade för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet. Dessutom förbehåller vi oss rätten att behandla användaruppgifter för att upptäcka skräppost på grundval av våra legitima intressen. På samma rättsliga grund förbehåller vi oss rätten att lagra användarnas IP-adresser så länge de är aktuella och att använda cookies för att undvika flerfaldig röstning. De personuppgifter som lämnas i samband med kommentarer och bidrag, all kontakt- och webbplatsinformation samt innehållsrelaterad information kommer att lagras permanent av oss tills användaren motsätter sig detta.

Hantering av kontakter och förfrågningar

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) samt i samband med befintliga användar- och affärsrelationer behandlas de frågande personernas uppgifter i den mån det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågningarna och eventuella begärda åtgärder.

Svaret på kontaktförfrågningar samt administrationen av kontakt- och förfrågningsuppgifter inom ramen för avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillfället utförs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att besvara (för)avtalsförfrågningar och dessutom på grundval av legitima intressen i att besvara förfrågningar och upprätthålla användar- eller affärsrelationer.

 • Typer av uppgifter som behandlas: inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Ändamål med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Uppfyllande av avtal och förfrågningar före avtal (art. 6 §. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO), rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

 • Kontaktformulär: Om användare kontaktar oss via vårt kontaktformulär, e-post eller andra kommunikationskanaler behandlar vi de uppgifter som meddelats till oss i detta sammanhang för att behandla den kommunicerade begäran. I detta syfte behandlar vi personuppgifter i samband med affärsförbindelser före och efter avtal, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla dem, och i övrigt på grundval av våra legitima intressen samt kommunikationspartnernas intressen av att svara på förfrågningar och våra lagstadgade lagringsskyldigheter.

Nyhetsbrev och elektroniska meddelanden

Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden (nedan kallade nyhetsbrev) endast med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs särskilt vid registreringen är det avgörande för användarens samtycke. Dessutom innehåller våra nyhetsbrev information om våra tjänster och om oss.

För att prenumerera på våra nyhetsbrev räcker det i allmänhet att ange din e-postadress. Vi kan dock be dig ange ett namn, för att få en personlig adress i nyhetsbrevet, eller andra uppgifter om de är nödvändiga för nyhetsbrevet.

Dubbel opt-in-förfarande: Anmälan till vårt nyhetsbrev sker alltid genom en så kallad dubbel opt-in-process. Du får alltså ett e-postmeddelande efter registreringen där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andras e-postadresser. Prenumerationer på nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa prenumerationsprocessen i enlighet med lagstadgade krav. Detta inkluderar lagring av inloggnings- och bekräftelsetiden samt IP-adressen. På samma sätt loggas ändringar av dina uppgifter som lagras hos leverantören av frakttjänster.

Radering och begränsning av behandling: Vi kan lagra avregistrerade e-postadresser i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen innan vi raderar dem för att kunna bevisa att samtycke tidigare getts. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till ett eventuellt försvar mot krav. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att det tidigare samtycket samtidigt bekräftas. Vid skyldigheter att permanent följa invändningar förbehåller vi oss rätten att lagra e-postadressen i en spärrlista (s.k. ”spärrlista”) enbart för detta ändamål.

Loggningen av registreringsprocessen sker på grundval av våra legitima intressen i syfte att bevisa dess korrekta förlopp. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-postmeddelanden sker detta på grundval av vårt legitima intresse av ett effektivt och säkert sändningssystem.

Anmärkningar om rättslig grund: Nyhetsbrevet skickas på grundval av mottagarnas samtycke eller, om samtycke inte krävs, på grundval av våra legitima intressen i direktmarknadsföring, om och i den mån detta är tillåtet enligt lag, t.ex. vid reklam för befintliga kunder. Om vi ger en tjänsteleverantör i uppdrag att skicka e-postmeddelanden sker detta på grundval av vårt legitima intresse av en effektiv och säker avsändning. Registreringsprocessen registreras på grundval av våra legitima intressen för att visa att den har utförts i enlighet med lagen.

Innehåll:

Information om oss, våra tjänster, kampanjer och erbjudanden.

 • Typer av uppgifter som behandlas: inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehållet, åtkomsttider).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Ändamål med behandlingen: direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Opt-out: Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke eller motsätta dig fortsatt mottagande. Du hittar en länk för att avbeställa nyhetsbrevet antingen i slutet av varje nyhetsbrev eller så kan du använda ett av de kontaktalternativ som anges ovan, helst e-post, för detta ändamål.

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

 • Mätning av öppnings- och klickfrekvens: Nyhetsbreven innehåller en så kallad ”web beacon”, det vill säga en fil i pixelstorlek som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas eller, om vi använder oss av en leverantör av försändelsetjänster, från deras server. Inom ramen för denna sökning samlas teknisk information in, t.ex. information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och tidpunkten för sökningen. Denna information används för att tekniskt förbättra vårt nyhetsbrev på grundval av tekniska data eller målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras sökningsplatser (som kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. I denna analys ingår också att avgöra om nyhetsbreven öppnas, when they are opened andblocked protected blocked blocked blocked blocked blocked blocked protected protected blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked protected blocked blocked blocked blocked blocked blocked protected blocked blocked blocked protected blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked blocked bloc

Webbanalys, övervakning och optimering

Webbanalys (även kallad ”räckviddsmätning”) används för att utvärdera flödet av besökare till vårt online-erbjudande och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökarna, t.ex. ålder eller kön, som pseudonyma värden. Med hjälp av räckviddsanalysen kan vi till exempel se vid vilken tidpunkt vårt onlineerbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest eller inbjuder till återanvändning. På samma sätt kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras.

Förutom webbanalys kan vi också använda testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt onlineerbjudande eller dess komponenter.

Om inget annat anges nedan kan profiler, dvs. uppgifter som sammanfattas för en användningsprocess, skapas för dessa ändamål och information kan lagras i en webbläsare eller i en terminal och läsas därifrån. Den insamlade informationen omfattar i synnerhet besökta webbplatser och de element som används där samt teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som används, vilket datorsystem som används och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att vi eller leverantörerna av de tjänster som vi använder samlar in sina lokaliseringsuppgifter kan lokaliseringsuppgifter också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskningsförfarande (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn) i samband med webbanalys, A/B-testning och optimering, men pseudonymer lagras. Detta innebär att vi och leverantörerna av den programvara som används inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler för respektive förfaranden.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användaruppgifterna på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Behandlingens syfte: mätning av räckvidd (t.ex. statistik över åtkomst, identifiering av återkommande besökare), profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

 • Google Analytics: webbanalys, räckviddsmätning och mätning av användarflöden; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats:https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Avtal om orderbehandling: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Standardavtalsklausuler (som garanterar uppgiftsskyddsnivån vid behandling i tredjeländer): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Opt-out-möjlighet: Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated; Ytterligare information:https://privacy.google.com/businesses/adsservices (typer av behandling och behandlade uppgifter).

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

Vi integrerar funktionella och innehållsmässiga element i vårt onlineerbjudande som hämtas från servrar hos respektive leverantörer (nedan kallade ”tredjepartsleverantörer”). Det kan till exempel handla om grafik, videor eller stadskartor (nedan kallat ”innehåll”).

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen krävs alltså för att detta innehåll eller denna funktion ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som ”web beacons”) för statistiska eller marknadsföringsändamål. ”Pixeltaggar” kan användas för att utvärdera information om t.ex. besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud samt kopplas till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användaruppgifterna på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Samtycke (art. 6 §. 1 S. 1 lit. a. DSGVO), avtalsutförande och förfrågningar före avtalstillfället (art. 6 §. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

Ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår integritetspolicy. Vi anpassar sekretesspolicyn så snart förändringar i vår databehandling gör det nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

När vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy bör du notera att adresserna kan ändras med tiden och kontrollera uppgifterna innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-21 i dataskyddsförordningen:

 • Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 i dataskyddslagen, av skäl som hänför sig till din särskilda situation. 1 liter. e eller f DSGVO; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycken: Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du har gett.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt att få ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt till rättelse: I enlighet med lagen har du rätt att begära att uppgifter om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig rättas.
 • Rätt till radering och begränsning av behandling: Du har rätt att i enlighet med lagen begära att uppgifter om dig raderas omedelbart eller alternativt begära begränsning av behandlingen av uppgifterna i enlighet med lagen.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot kraven i GDPR.

Definitioner av termer

I det här avsnittet får du en översikt över de termer som används i denna integritetspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras framför allt i artikel 4 i GDPR. De rättsliga definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot i första hand avsedda att underlätta förståelsen. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

 • Personuppgifter: ”Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare på nätet (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Profiler med användarrelaterad information: Behandlingen av ”profiler med användarrelaterad information”, eller kort och gott ”profiler”, innefattar varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om kan detta innefatta olika uppgifter om demografi, beteende och intressen, t.ex. interaktion med webbplatser och deras innehåll) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webbfyrar används ofta för profilering.
 • Mätning av räckvidd: Mätning av räckvidd (även kallad webbanalys) används för att utvärdera flödet av besökare till ett online-erbjudande och kan inkludera besökarnas beteende eller intresse för viss information, t.ex. webbplatsens innehåll. Med hjälp av räckviddsanalys kan webbplatsägare till exempel se vid vilken tidpunkt besökarna besöker deras webbplats och vilket innehåll de är intresserade av. På så sätt kan de till exempel bättre anpassa webbplatsens innehåll till besökarnas behov. I syfte att analysera räckvidden används ofta pseudonyma cookies och web beacons för att känna igen återkommande besökare och på så sätt få mer exakta analyser av användningen av ett onlineerbjudande.
 • Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Behandling: ”behandling”: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det handlar om insamling, utvärdering, lagring, överföring eller radering.
Juridisk text av Dr Schwenke - klicka för mer information.
close

Hol Dir unsern Newsletter!

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung